Feliratkozás hírlevélre

Dokumentumok

 

Ócsai Polgári Kulturális Egyesület

ALAPSZABÁLY

1 §

Az Egyesület neve

1)Az Egyesület neve: Ócsai Polgári Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület).

2)Az Egyesület nevének hivatalos rövidítése: OPKE.

 

2 §

Az Egyesület székhelye és címe

1)Az Egyesület székhelye: Ócsa város Pest megye.

2)Az Egyesület címe: Ócsa, 2364 Bajcsy-Zsilinszky út 46-48. Telefon: 06 29 378-043.

 

3 §

Az Egyesület célja

1)Kulturális programok szervezése.

2)Ismeretterjesztés.

3)Kulturális kiadványok összeállítása.

4)Magyar és nemzetközi hagyományőrzés.

5)Önszerveződő körök összefogása.

6)Lakossági kezdeményezések segítése.

7)A természetes és épített környezet védelme

8)Az ifjúság aktivizálása.

9)Regionális együttműködés és programszervezés.

10)Nemzetközi kapcsolatok ápolása.

11)Egészségmegőrzés, prevenció.

12)Minden olyan tevékenység támogatása, amely segíti a fent felsorolt célok megvalósítását.

 

4 §

Az Egyesület tagsága

1)Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, valamint Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár. 

2)Az Egyesületnek alapító, rendes, tiszteletbeli és pártoló tagjai vannak.

3)Az alapító tag képessége és lehetősége szerint közvetlenül elősegíti az Egyesület céljainak megvalósítását.

4)Alapító tag jogai:

Választhatók az Egyesület tisztségeire.

Tagajánlási, szavazati, ellenőrzési és javaslattételi jogokkal rendelkezik. 

5)Az alapító tagok kötelezettségei:

Részvétel az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában.

Elvállalt tisztség betöltése és funkciójának maradéktalan ellátása.

6)Rendes tagok jogai:

Rendes tagsági viszony két alapító tag írásos ajánlása mellett kezdeményezhető.

A rendes tagot az alapító taggal megegyező jogok illetik meg. (Kivéve a tagajánlási jogot).

7)Rendes tagok kötelezettségei megegyeznek az alapító tagok kötelezettségeivel.

8)Az Egyesület közgyűlése tiszteletbeli tagságot adományozhat bármely alapító vagy rendes tag ajánlására természetes vagy jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem bíró társaságnak.

Tiszteletbeli tag kötelessége, hogy erkölcsileg támogassa az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.

9)A pártoló tagok jogai:

Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, aki rendes tag is lehet, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A pártoló tag képességei és lehetőségei szerint támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását.

Pártoló tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, igényt tarthat az Egyesület kiadványaira.

 

5 §

A Tagok felvétele

1)Rendes tag lehet, akit az Elnökség döntése alapján a rendes tagok közé ajánl és aláírja a belépési nyilatkozatot. Az Elnöknek az ajánlás tekintetében vétójoga van.

2)A leendő pártoló tag a belépési nyilatkozat aláírásával jelzi azon szándékát , hogy az Egyesület pártoló tagja kíván lenni. A pártoló tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt.

 

6 §

Az Egyesület szervezete

1)Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely évente két rendes (évnyitó és évzáró) hivatalos összejövetelt tart.

2)A Közgyűlés jogai:

a.Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása.

b.Az Egyesület éves tevékenységi és költségvetési tervének illetve az erről szóló beszámolónak az elfogadása.

c.Az Egyesület alapszabályának elfogadása, módosítása.

d.Az Egyesület más jogi személlyel történő egyesülésének, illetve feloszlatásának kimondása

3)Az Egyesület közgyűlésén az Egyesület valamennyi tagja részt vehet, szavazati joggal azonban kizárólag az alapító és a rendes tagok bírnak.

4)Az Egyesület határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg, azonban a személyi és pénzügyi kérdésekben csak minősített többséggel dönthet.

5)A Közgyűlés rendkívüli összehívását az alapító és a rendes tagok felel kezdeményezheti.

6)A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosulta több mint fele jelen van. Ha a Közgyűlésen a szavazásra jogosultak kevesebb mint fele van jelen, a változatlan napirend mellett ismét összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

7 §

Az Egyesület tisztségei

1)Az Egyesületet a Közgyűlés által választott Elnök, Titkár, és három fős Választmány irányítja.

2)Az Egyesület Elnökét, Titkárát és Választmányát közvetlenül a Közgyűlés választja meg, minősített többséggel, szavazás útján az alapító és a rendes tagok soraiból.

3)Az Egyesület Elnökének joga az Egyesület teljes körű képviselete, ezen kívül aláírási , döntési határozathozatali joga van. Továbbá minden olyan kérdésben dönthet, amit a Közgyűlés hatáskörébe utal.

4)Az Egyesület Elnökének kötelezettsége az Egyesület közvetlen irányítása. 

5)Az Egyesület Titkára az Elnök akadályoztatása esetén gyakorolja annak jogait.

6)Az Egyesület Titkárának kötelezettsége az Egyesület működési feltételeinek biztosítása, az adminisztráció teljes körű kezelése.

7)Az Egyesület választmánya ellátja azokat a feladatokat, melyeket a Közgyűlés hatáskörébe utal. A Választmánynak joga van működését – összhangban a Közgyűlés határozataival és az Elnök döntéseivel – saját hatáskörben szabályozni.

8)Az Egyesület Választmányának kötelezettsége, hogy az Elnök és a Titkár munkáját segítse.

 

8 §

Az Egyesület gazdálkodása

1)Az Egyesület pénzügyi és számviteli munkáját a szervezettől független szakembernek vagy szervezetnek kell végezni.

2)Az alapbizonylatok helyességéről az Elnök felel.

3)Az Egyesület házipénztár kezeléséről az Elnök vagy általa megbízott személy gondoskodik.

 

9 §

Az Egyesület vagyona

1)Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében önálló gazdálkodást folytat, pénzeszközeit nyitott számlán tartja, pénzügyleteit ugyan itt bonyolítja.

2)Az Egyesület bevételei felajánlásokból, adományokból, pályázati úton szerzett forrásokból és egyéb bevételekből (pl. rendezvény, kiadvány bevételei) áll.

3)Az Egyesület pénzügyeiben aláírási joggal az Elnök és a Titkár együttesen rendelkezik.

 

10 §

Záró rendelkezések

1)Az Egyesület tevékenysége során tiszteletben tartja az Alkotmányt és a mindenkor érvényes jogszabályokat.

2)Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytató, politikai pártoktól független társadalmi szervezet. Politikai pártokat nem támogat, azokkal együttműködést nem alakít ki, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3)Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

 

Ócsa, 2007. december 04.

 

Pappné Hajdu Katalin

elnök

 

 
© 2012-2013 Ócsai Polgári Kulturális Egyesület
Készítette: Ivánka Vince - Ivemex Kft.; Tárhely: ÓcsaPortál.hu